Tiêu chuẩn nghiệm thu ván khuôn, cốp pha hay coffa, ván phủ phim

Tiêu chuẩn nghiệm thu ván khuôn.

Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo.
1. Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong được kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch không được vượt quá các trị số ghi trong bảng 2.
Bảng 1 – Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo.

 

Ván phủ phim, cốp pha coffa và tiêu chuẩn nghiệm thu
Ván phủ phim, cốp pha và tiêu chuẩn nghiệm thu

 

2. Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo được tiến hành tại hiện trường, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2. Bảng 2 – Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo đã lắp dựng xong

 

Ván phủ phim, cốp pha và tiêu chuẩn nghiệm thu
Ván phủ phim, coffa và tiêu chuẩn nghiệm thu

Trên đây là tiêu chuẩn nghiệm thu ván khuôn trích dẫn TCVN 4453:1995 ” TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. “